Κανονισμός για τα Ι/Π MDR 745/2017

Home/Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα/Κανονισμός για τα Ι/Π MDR 745/2017

Κανονισμός για τα Ι/Π MDR 745/2017

Κανονισμός για τα Ι/Π* MDR 745/2017

Στις 5 Απριλίου 2017 η Ε.Ε. ενέκρινε τον νέο Κανονισμό περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αντικαθιστώντας τις δύο υπάρχουσες οδηγίες, την οδηγία για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα MDD 93/42 και την οδηγία για τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα AIMD 90/385. Ο νέος Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την τριετή μεταβατική περίοδο που λήγει στις 25 Μαΐου 2020.

Βασικές αλλαγές:

Στόχος του νέου Κανονισμού είναι να αντιμετωπίσει ορισμένες εγγενείς αδυναμίες στις παλαιές οδηγίες καθώς και την ταχεία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Προς τούτο, εισάγει ορισμένες βελτιώσεις οι σημαντικότερες εκ των οποίων αναφέρονται στην συνέχεια:

 • η διατήρηση Τεχνικού Φακέλου για κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν, που κατασκευάζεται από δευτερογενείς κατασκευαστές (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας).
 • αυστηρότερο εκ των προτέρων έλεγχο για τις συσκευές υψηλού κινδύνου μέσω ενός νέου μηχανισμού ελέγχου πριν από την αγορά με τη συμμετοχή ενός συνόλου εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο Ε.Ε.
 • την ενίσχυση των κριτηρίων καθορισμού και των διαδικασιών εποπτείας των Κοινοποιημένων Οργανισμών.
 • τη συμπερίληψη ορισμένων συσκευών αισθητικής που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο προφίλ κινδύνου με τα ανάλογα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών .
 • βελτίωση της διαφάνειας μέσω της δημιουργίας μιας συνολικής βάσης δεδομένων της Ε.Ε. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο συσκευής.
 • την εισαγωγή της «Κάρτας Εμφυτεύματος» που περιέχει πληροφορίες για εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές για έναν ασθενή.
 • την ενίσχυση των κανόνων σχετικά με τα κλινικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας συντονισμένης διαδικασίας σε επίπεδο Ε.Ε. για την έγκριση πολυκεντρικών κλινικών ερευνών.
 • την ενίσχυση των απαιτήσεων εποπτείας μετά την αγορά για τους κατασκευαστές.
 • βελτιωμένους μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στους τομείς της επαγρύπνησης και της εποπτείας της αγοράς.

Δεδομένου ότι η υπολειπόμενη περίοδος προετοιμασίας είναι πολύ μικρή, οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις (κατασκευαστές κ.α.) πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται τώρα για να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα τους θα συμμορφώνονται μέχρι τις 25 Μαΐου 2020.

Προσοχή! Δεν υπάρχει πλέον διαφοροποίηση μεταξύ Πρωτογενή (ΟΕΜ) και Δευτερογενή Κατασκευαστή (ΟBL). Στο πνεύμα των νέων Κανονισμών ο Πρωτογενής θεωρείται “προμηθευτής” του Δευτερογενούς και ο Δευτερογενής “πελάτης” του Πρωτογενούς.

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς:

Τα στελέχη της NOVITAS έχουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των ιατροτεχνολικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξουν την εταιρεία σας στα παρακάτω:

 • Εκτίμηση πληρότητας τεχνικού φακέλου παραγωγής ιατροτεχνολογικού και in vitro διαγνωστικού προϊόντος.
 • Αναθεώρηση υπάρχοντος τεχνικού φακέλου παραγωγής ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
 • Σύνθεση τεχνικού φακέλου παραγωγής ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
 • Επικοινωνία με τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τη σήμανση του προϊόντος με CE.

*Όπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα = Ι/Π

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Τα πάντα για τα Medical Devices

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

  2020-02-18T11:28:50+00:00

  Μοιραστείτε το

  Leave A Comment

  Go to Top