Μελέτες ΑΤΕΧ

Μελέτες ΑΤΕΧ

Μελέτες ΑΤΕΧ

Η εκπόνηση Μελέτης Πρόληψης Κινδύνων από Εκρήξεις ή Μελέτης ΑΤΕΧ, είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 42/2003 σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (οδηγία ΑΤΕΧ).

Το ΠΔ 42/2003 απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από τις εν δυνάμει εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας και ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να:

 • να αναγνωρίζουν τις επικίνδυνες περιοχές για την δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών,
 • να λαμβάνουν μέτρα αποφυγής αναφλέξεων και μέτρα για τον μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών μιας έκρηξης
 • να επιλέγεται εξοπλισμός κατάλληλα πιστοποιημένος για λειτουργία σε εν δυνάμει εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • να καταγραφούν και αξιολογηθούν οι κίνδυνοι από εύφλεκτα υλικά που υπάρχουν
 • να κατατάσσουν σε ΖΩΝΕΣ τους χώρους που είναι δυνατό να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • να εκτιμηθούν τις επιπτώσεις ενός πιθανού ατυχήματος λόγω ύπαρξης εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
 • να επισημαίνουν κατάλληλα τους χώρους με το προειδοποιητικό σήμα Εx
 • να ορίζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία από εκρήξεις.

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Δεύτερη Κατηγορία οφείλουν να μεριμνούν για την εκπόνηση και συνεχή επικαιροποίηση»Μελέτης ATEX» στην οποία αναφέρονται:

 • οι κίνδυνοι εκρήξεων
 • τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων
 • οι χώροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες
 • τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι χώροι που αυτά εφαρμόζονται
 • η συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού οι εγκαταστάσεις συναγερμού

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση σε ζώνες, οι επικίνδυνες χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει συχνότητας και διάρκειας εμφάνισης εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

 • Ζώνη 0 χώρος στον οποίο η εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχει ΜΟΝΙΜΑ ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 1
 • Ζώνη 1 χώρος ΟΠΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 2
 • Ζώνη 2 χώρος ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ και επιβάλλεται η χρήση εξοπλισμού κατηγορίας 3.

H μελέτη ATEX τηρείται στην εγκατάσταση και δεν υποβάλλεται, εγκρίνεται ή θεωρείται σε κάποια κρατική υπηρεσία.

Η NOVITAS έχει στο δυναμικό της έμπειρους μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας και εκπόνησης μελετών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και μετρήσεων, όπου απαιτείται.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

  2020-01-19T21:07:06+00:00

  Μοιραστείτε το

  Leave A Comment

  Go to Top