Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος κατά της Δωροδοκίας ISO 37001

Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος κατά της Δωροδοκίας ISO 37001

Το πρότυπο ISO 37001 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη ανάπτυξηεγκατάστασηεφαρμογήδιατήρηση και βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Το σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης. Το ISO 37001: 2016 ασχολείται με τα ακόλουθα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού:

 • Δωροδοκία στους δημόσιουςιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς
 • Δωροδοκία τρίτων από τις εταιρείες και οργανισμούς
 • Δωροδοκία τρίτων από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του
 • Δωροδοκία τρίτων από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή προς όφελός του
 • Δωροδοκία του οργανισμού.
 • Δωροδοκία του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού ·
 • Δωροδοκία των επιχειρηματικών συνεργατών του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού
 • Άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ. δωροδοκία προσφερόμενη ή αποδεκτή μέσω τρίτου μέρος).

Το πρότυπο ISO 37001: 2016 εφαρμόζεται μόνο στη δωροδοκία. Ορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για ένα σύστημα διαχείρισης σχεδιασμένο να βοηθά έναν οργανισμό να προλαμβάνει, να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε δωροδοκία καθώς επίσης και να συμμορφώνεται με νόμους κατά της δωροδοκίας, με δεοντολογικές δεσμεύσεις που έχει απορρέουν εκ της δραστηριότητας και ενδεχομένως εθελοντικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Το πρότυπο ISO 37001: 2016 δεν καλύπτει τις απάτεςτα καρτέλ, την δημιουργία τραστ και άλλα αδικήματα κατά του ανταγωνισμού , τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες διεθνούς διαφθοράς, αν και ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001: 2016 είναι γενικές και προορίζονται να εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς (ή σε τμήματα μιας οργάνωσης), ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση της δραστηριότητας και αν πρόκειται για δημόσιους, ιδιωτικούς ή μη κερδοσκοπικούς τομείς . Η έκταση εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων εξαρτάται από τους παράγοντες που καθορίζονται από συγκεκριμένες ενότητες του προτύπου.

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς

Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός Συστήματος ISO 37001 είναι η διενέργεια Αναγνώρισης και Εκτίμησης κινδύνων που συνδέονται με την εκδήλωση συμβάντος διαφθοράς.

Η NOVITAS με την εμπειρία που διαθέτει τόσο στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης όσο και στην διενέργεια Risk Assessment σε διάφορους τομείς, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος ISO 37001 στην Εταιρεία σας.

Ειδικό βάρος δίδεται στην επικο ινωνία με το προσωπικό της εταιρείας σας με σκοπό

 • την επισήμανση της σπουδαιότητας εφαρμογής πρακτικών κατά της δωροδοκίας
 • την εγρήγορση του για την αναγνώριση συμπτωμάτων που πιθανώς οδηγούν σε συμβάν δωροδοκίας αλλά και
 • την παρότρυνση του να γνωστοποιούν στην διοίκηση της εταιρείας τέτοια συμβάντα όταν πέφτουν στην αντίληψη τους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ