Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Πιστοποίηση Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π YA 1348

Πιστοποίηση Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων YA 1348

 

Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων;

 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης γίνεται κατόπιν επίσκεψης αξιολόγησης από εξειδικευμένο Αξιολογητή Κοινοποιημένου Οργανισμού στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις νομικές απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εκδίδει Βεβαίωση Συμμόρφωσης.

 

Τι οφέλη έχει;

 

Το βασικότερο όφελος είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση όλων των Επιχειρήσεων διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων να διαθέτουν Βεβαίωση Συμμόρφωσης για τη διακίνηση των προϊόντων τους.

 

Επιπλέον λόγοι που ωθούν τις Επιχειρήσεις στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης είναι:

  • Μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, στους οποίους η Βεβαίωση εφαρμογής της Υ.Α. περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
  • Ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες ή και προμηθευτές που επιθυμούν συνεργασίες με επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης.
  • Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας, ώστε να περιορίζονται τα λάθη και οι αστοχίες.
  • Βελτίωση της απόδοσης του εμπλεκόμενου προσωπικού.

 

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1348.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com  ή στο τηλέφωνο +30 210 2619728.