Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) ο οποίος επικαιροποίησε το σύνολο της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένουςο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Δίδεται η δυνατότητα στη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας, να αναλάβουν ως Τεχνικοί Ασφαλείας οι ίδιοι οι εργοδότες, κάτω από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Για πληροφορίες οι εργοδότες μπορούν να επικοινωνούν με το παράρτημα επιθεώρησης εργασίας της περιοχής τους, με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: http://www.elinyae.gr/el/comms.jsp (τηλ. 2108200100), καθώς και με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος: http://www.kekgsevee.gr/katartisi/texnikoi (τηλ 2131516650, 2131516560, 2131516640, 2131516564).

Σοβαρές είναι οι κυρώσεις για παράβαση της νομοθεσίας για Τεχνικούς Ασφαλείας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 72 του Κώδικα, κάθε εργοδότης που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές!

Ειδικότερα, κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (293,00€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. contact@novitascert.com