Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠ...

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις»

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας στοχεύει, στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σκοπός του η αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ποσοστό Επιδότησης
50% – 65% (αναλόγως του ποσοστού των εξαγωγών της επιχείρησης και τις κατηγορίες δαπανών).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
– Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Υλικά-Κατασκευές
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια & Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
– Υγεία – Φάρμακα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου
Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης. Το 30 % της επένδυσης θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
– Μηχανήματα & Εξοπλισμός
– Πιστοποίηση προϊόντων, Υπηρεσιών & Διαδικασιών ( iso, ce )
– Συσκευασία, Ετικέτα, Branding
– Ψηφιακή προβολή
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
– Μεταφορικά Μέσα
– Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Υποβολή Προτάσεων
Από 6 Φεβρουαρίου έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την συνεργαζόμενη εταιρεία οργάνωσης, διοίκησης & ανάπτυξης επιχειρήσεων B.O.F ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Υπεύθυνη Πληροφοριών
Λίνα Ρωσσίδου
B.O.F ΕΛΛΑΣ Α.Ε
210-3314200
bof@bofhellas.com