Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004

Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων;

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης γίνεται κατόπιν επίσκεψης αξιολόγησης από εξειδικευμένο Αξιολογητή Κοινοποιημένου Οργανισμούς στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις νομικές απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εκδίδει Βεβαίωση Συμμόρφωσης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων συμφωνούνται μεταξύ Αξιολογητή και Επιχείρησης οι διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Επιχείρηση πριν την έκδοση της Βεβαίωσης.

Τι οφέλη έχει;

Το βασικότερο όφελος είναι η κάλυψη της απαίτησης της νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση όλων των Επιχειρήσεων διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων να διαθέτουν Βεβαίωση Συμμόρφωσης για το σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που εφαρμόζουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Επιπλέον λόγοι που ωθούν τις Επιχειρήσεις στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης είναι:

  • Μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, στους οποίους η Βεβαίωση εφαρμογής της Υ.Α. περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
  • Ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες ή και προμηθευτές που επιθυμούν συνεργασίες με επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης.
  • Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας, ώστε να περιορίζονται τα λάθη και οι αστοχίες.      
  • Βελτίωση της απόδοσης του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο, ευελιξία και εμπιστευτικότητα σε άκρως ανταγωνιστική τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..