Η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004

(ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) καθορίζει τις απαιτήσεις για την τήρηση ενός συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων με σκοπό τα προϊόντα να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα τους από τη στιγμή που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.

Ποιοι υποχρεώνονται να την εφαρμόσουν;

Όλες οι Επιχειρήσεις εμπορίας & διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την Υπουργική Απόφαση.