Το GDPR Στις 25 Μαΐου 2018 θα είναι εδώ!! Είσαστε έτοιμοι?

Η Novitas είναι ο Σύμβουλος που θα σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με το GDPR και να αποφύγετε τις πιθανές νομικές επιπλοκές και κυρώσεις.

Η μεγάλη εμπειρία που έχουμε στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, είναι η εγγύηση για την επιτυχημένη και εύστοχη ανάπτυξη ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Σ.Π.Π.Δ.) που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του GDPR

H Ομάδα Έργου που αναλαμβάνει την υλοποίηση του Συστήματος Π.Π.Δ., αποτελείται από:

  • Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο, εξειδικευμένο στο GDPR και σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Σύμβουλο Οργάνωσης με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης και Μελετών Εκτίμησης και Αντιμετώπισης Κινδύνων
  • Σύμβουλο Πληροφορικής με εξειδίκευση στο IT Security 

Η ανάπτυξη του Συστήματος Π.Π.Δ., γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση του σε υπάρχον Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015, πράγμα που καθιστά την διαχείριση του πιο εύκολη για την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Συστήματος Π.Π.Δ., εκπονούμε και εντάσσουμε Πολιτικές Ασφαλείας Πληροφοριών, οι οποίες καλύπτουν μέρος των απαιτήσεων του ISO 27001, οπότε θα υπάρχει διαθέσιμο ένα μέρος των Πολιτικών, αν η εταιρεία αποφασίσει να προχωρήσει σε πιστοποίηση ISO 27001.

Όπως είναι γνωστό, προς το παρόν, δεν υπάρχει η δυνατότητα διαπιστευμένης πιστοποίησης για το GDPR. H Novitas έχει προετοιμάσει μεθοδολογία αξιολόγησης του Συστήματος Π.Π.Δ., η οποία εφαρμόζεται με την ολοκλήρωση του Έργου και αποτελεί ένα από τα παραδοτέα. Η μεθοδολογία παραδίδεται στην Εταιρεία η οποία μπορεί αν την χρησιμοποιήσει μελλοντικά ως μέθοδο εσωτερικού ελέγχου και αυτο-αξιολόγησης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με το GDPR και το Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2619728  και στο e-mail sales@novitascert.com

Για να μάθετε τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικώ0ν Δεδομένων – GDPR, πιέστε εδώ.