Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για προϊόντα Ιατρικής χρήσης ISO 13485

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για προϊόντα Ιατρικής χρήσης ISO 13485

Το πρότυπο ISO 13485:2016 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το οποίο, μια εταιρεία αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου, της Νομοθεσίας και των απαιτήσεων των πελατών της.

 

Το ISO 13485 εφαρμόζεται σε κάθε εταιρεία που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα στάδια του κύκλου ζωής του Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος ή Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της αποθήκευσης, της διανομής, της εγκατάστασης ή της συντήρησης τους.

 

Νέα έκδοση ISO 13485 και προθεσμία μετάβασης

 

To πρότυπο ISO 13485 έχει αναθεωρηθεί. Η ισχύουσα έκδοση είναι αυτή του ISO 13485:2016. Για υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ISO 13485:2012, η τελική ημερομηνία για τη μετάβαση στη νέα έκδοση ISO 13485:2016 είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019.

 

Τι μπορεί να κάνει η NOVITAS για εσάς

Η εταιρεία NOVITAS μέλος του SPIN GROUP διαθέτει στελέχη με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή (OEM & OBL) και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

  • Προσαρμόζουμε το παλαιό σύστημα στις νέες απαιτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά χωρίς ανατροπές της υπάρχουσας κατάστασης.
  • Λόγω της πολυετούς εμπειρίας τους, τα στελέχη της NOVITAS γνωρίζουν το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων που παράγουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και έτσι η NOVITAS μπορεί να προσφέρει ευέλικτες, αποτελεσματικές λύσεις και εντός λογικού κόστους.
  • Παρέχουμε την απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση στην εφαρμογή του νέου συστήματος, ώστε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τα νέα οφέλη του.
  • Η NOVITAS έχει ήδη υλοποιήσει επιτυχώς, έργα ανάπτυξης και μετάβασης συστήματος διαχείρισης ISO 13485 σε εταιρείες (εταιρείες OEM & OBL) παραγωγής και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στην Κύπρο.
  • Οι πελάτες μένουν πάντα απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχουμε και γι’ αυτό διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.