Μέτρηση Απόδοσης Επιχείρησης – CPM Method

Μέτρηση Απόδοσης Επιχείρησης – CPM Method-novitscert

Τι είναι η Μέθοδος Μέτρησης Εταιρικής Επίδοσης (CPM Method).

Μέθοδος CPM είναι ένα εργαλείο Μέτρησης της Εταιρικής Επίδοσης (Corporate Performance Measurement), σε συγκεκριμένους τομείς, ζωτικούς για την λειτουργία καθώς και την εικόνα της επιχείρησης. Οι τομείς αυτοί είναι:

 • Εταιρική Ζωτικότητα (Corporate Vitality)
 • Διαχείριση Ποιότητα (Quality Management)
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος (Environmental Management)
 • Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ( Occupational Health & Safety)
 • Πληροφορική και Επικοινωνίες ( Information and Communication Technology – ICT)
 • Καινοτομία (Innovation)
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity)
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( Corporate Social Responsibility)

Για κάθε τομέα υπάρχει ένας αριθμός ερωτήσεων στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι Διευθυντές των τμημάτων ή / και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

Για την σύνταξη των ερωτήσεων έχουν ληφθεί υπόψη:

 • Οι απαιτήσεις της Τοπικής Νομοθεσίας (που σημαίνει ότι σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει κάποια προσαρμογή ανάλογα με την χώρα)
 • Οι Διεθνείς Καλές Πρακτικές
 • Οι απαιτήσεις των προτύπων όπου εφαρμόζονται (πχ ISO 9001, ISO 27001, ISO 26000 κ.λπ.)

Οι απαντήσεις μετατρέπονται σε βαθμολογία ανά ερώτηση και στην συνέχεια ανά τομέα σύμφωνα με τον αλγόριθμό που έχει αναπτυχθεί.

Παραδοτέα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εξαγωγή των μετρήσεων, παραδίδονται στην εταιρεία τα εξής:

 • Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (έντυπο)
 • Ιστόγραμμα τύπου radar όπου αποτυπώνεται η επίδοση ανά τομέα.
 • Πιστοποιητικό Αξιολόγησης (Assessment Certificate) όπου απεικονίζεται η συνολική βαθμολογία στη βάση κλίμακας 5 αστέρων.

Η μέτρηση μπορεί να επαναληφθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα και τα αποτελέσματα καταγράφονται στο ιστόγραμμα radar ώστε να απεικονίζεται συγκεντρωτικά η εξέλιξη της επίδοσης (βελτίωση ή επιδείνωση) ανά τομέα. Συνίσταται η ετήσια επανάληψη της μέτρησης.

Οφέλη από την εφαρμογή της Μεθόδου Μέτρησης Εταιρικής Επίδοσης (CPM Method).

Το σημαντικότερο όφελος είναι ότι κάθε Μεσαία και Μικρή εταιρεία, η οποία δεν διαθέτει πόρους και χρόνο να εφαρμόσει ξεχωριστά συστήματα διαχείρισης (πχ ISO 9001 KAI ISO 14001 KAI OHSAS 18001 κλπ), έχει πλέον στην διάθεση της ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μετρήσει, αποτυπώσει και παρουσιάσει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις επιδόσεις της στους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στην Μέθοδο CPM.

Άλλα οφέλη επίσης είναι:

 • Γνωρίζει η Διοίκηση με τρόπο μετρήσιμο της επιδόσεις της εταιρείας
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των επιδόσεων (βελτίωση ή επιδείνωση)
 • Είναι σε θέση να παρουσιάσει στους συνεργάτες της (π.χ. εργαζόμενους, πελάτες και προμηθευτές) τις επιδόσεις της στους συγκεκριμένους τομείς
 • Εξοικονομεί πόρους αφού δεν είναι αναγκαίο πλέον να πιστοποιήσει ειδικά συστήματα όπως π.χ. ISO 14001 για το περιβάλλον και OHSAS 18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, ISO 26000 για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, για να δείξει ότι διαθέτει Πολιτικές για αυτά και τις εφαρμόζει.

Αν η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001 ή άλλα πρότυπα που απαιτούν μετρήσιμους δείκτες, η Μέθοδος CPM καλύπτει την απαίτηση.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Όλες οι υπηρεσίες μας

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για προϊόντα Ιατρικής χρήσης ISO 13485

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

  2020-01-16T19:26:22+00:00

  Leave A Comment

  Go to Top