Μελέτες Ασφαλείας SEVESO II

Home/Υπηρεσίες/Βιομηχανική Ασφάλεια/Μελέτες Ασφαλείας SEVESO II

Μελέτες Ασφαλείας SEVESO II

Μελέτες Ασφαλείας SEVESO II

Εκπόνηση Μελετών Ασφάλειας σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 12044/613/19-3-2007 περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ – Οδηγία SEVESO II (ΦΕΚ 376/Β/19-3-2007)» και τη διόρθωση αυτής ΦΕΚ 2259/Β/ 27-11-2007.

Η διαδικασία υποβολής και καταχώρησης της μελέτης SEVESO καθορίζεται από τα άρθρα 6, 7 και 8 της ΚΥΑ 12044/613 (ΦΕΚ 376 Β).

Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ το αν μία επιχείρηση εμπίπτει ή όχι στις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας εξαρτάται από τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που παράγει ή διακινεί. Ανάλογα με τις ποσότητες αυτές οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Πρώτη Κατηγορία, αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της παραπάνω ΚΥΑ και αφορούν την υποβολή “Κοινοποίησης”
 2. Οι επιχειρήσεις της Δεύτερης Κατηγορίας αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 αφορούν στην υποβολή της ‘’Μελέτης Ασφαλείας’’.

Πρώτη Κατηγορία – Υποβολή Κοινοποίησης

Για την συμμόρφωση με την υποχρέωση της Κοινοποίησης εκπονείται και υποβάλλεται έκθεση που ενδεικτικώς περιλαμβάνει:

 • την περιγραφή της δραστηριότητας την οποία ασκεί η επιχείρηση
 • δεδομένα και πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή που είναι δυνατόν να προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα
 • την ποσότητα και τη φυσική μορφή των επικίνδυνων ουσιών
 • πληροφορίες για το άμεσο περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης (γειτονικές εγκαταστάσεις, περιγραφή χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής)
 • εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της εγκατάστασης και της εγγύτητας της με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο DOMINO).

Επίσης προβλέπεται η υποβολή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και περιγραφή της μεθόδου διασφάλισης της πιστής εφαρμογής της.

Η ‘’Κοινοποίηση’’ και η ‘’Πολιτική Πρόληψης’’ υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, στην αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο κάθε 5 χρόνια ή μετά από κάθε σημαντική μεταβολή της δραστηριότητας.

 Δεύτερη Κατηγορία – Εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας

Οι Μελετών Ασφάλειας SEVESO II περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση των κινδύνων εκδήλωσης μεγάλου ατυχήματος και αναφορά στα απαραίτητα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Μελέτες Ανάλυσης Κινδύνου: Preliminary Hazard Analysis (HAZOP, What-if)
 • Συστήματα Διαχείρισης ΑσφάλειαςΠολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων
 • Την πρόνοια ότι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια
 • Σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο domino) έχει συνεκτιμηθεί η φύση και η έκταση ενός συνολικού κινδύνου ατυχήματος μεγάλης έκτασης.
 • Ότι υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να λαμβάνονται αναγκαία μέτρα σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος.

Η NOVITAS έχει στο δυναμικό της έμπειρους μηχανικούς εξειδικευμένους σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας και εκπόνησης μελετών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για την διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και μετρήσεων, όπου απαιτείται.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

  2020-01-19T21:02:57+00:00

  Μοιραστείτε το

  Leave A Comment

  Go to Top