Τεχνικός Φάκελος και Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Τεχνικός Φάκελος και Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Οι οδηγίες της EU υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ενός προϊόντος να εκδώσει Δήλωση Συμμόρφωσης όταν το προϊόν τοποθετείται (κυκλοφορεί) στην Ευρωπαϊκή Αγορά.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης διαβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών του CE Mark (οδηγίες, εναρμονισμένα πρότυπα κτλ).

Τεχνικός Φάκελος CE

Σύμφωνα με τις οδηγίες της EU, ο κατασκευαστής πρέπει να δημιουργήσει και να τηρεί Τεχνικό Φάκελο για κάθε προϊόν που φέρει σήμανση CE εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τεχνικός Φάκελος πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό του προϊόντος, την κατασκευή του και τον τρόπο λειτουργίας του, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τις σχετικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα και στις προδιαγραφές που εφαρμόζονται.

Η σύνταξη του Τεχνικού Φακέλου είναι υποχρεωτική για δύο λόγους:

  • Οι πληροφορίες που περιέχονται μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τις Αρχές Ελέγχου της Αγοράς ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
  • Ο κατασκευαστής του προϊόντος χρησιμοποιεί τον Τεχνικό Φάκελο για να αποδείξει τη συμμόρφωση του προϊόντος του με τις εφαρμοζόμενες Οδηγίες (EU Directives)

Η NOVITAS μπορεί αποτελεσματικά και ορθά να σας βοηθήσει στη ανάπτυξη Τεχνικού Φακέλου και στην σύνταξη της Δήλωσης Συμμόρφωσης για το προϊόν σας.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!

Τα πάντα για την σήμανση CE Mark

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ