Τηλ. 210 2619728 – 210 2693437 | E-mail: contact@novitascert.com
READING

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001...

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης στο νέο πρότυπο

Μετά από 19 χρόνια έρχεται το νέο πρότυπο ISO 45001 να αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.Το νέο παγκόσμιο και διεθνές πρότυπο ISO 45001 φέρει στο επίκεντρο προσοχής των επιχειρήσεων -ανεξαρτήτου μεγέθους ή δραστηριότητας- την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας αυτών.

Χρονικό πλαίσιο μετάβασης στο διεθνές πλέον πρότυπο βάση του International Accreditation Forum (IAF)

Τριετή (3) μεταβατική περίοδο για την μετάβαση από το πρότυπο OHSAS 18001 στο ISO 45001.
• Καταληκτική ημερομηνία η 12η Μαρτίου 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.
Από την 12η Μαρτίου 2021 όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με το OHSAS 18001 θα καταστούν άκυρα.

Η NOVITAS αναλαμβάνει την αναθεώρηση υπάρχοντος, πιστοποιημένου Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 45001 και στην συνέχεια να διασφαλίσει την λήψη του νέου πιστοποιητικού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.