Επιβεβαίωση και Πιστοποίηση GMP’s

Πιστοποίηση GMP για παραγωγή καλλυντικών ISO 22716

 

Το ISO 22716: 2007 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και την αποστολή καλλυντικών προϊόντων.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές στο ISO 22716: 2007 δεν ισχύουν για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και για διανομή τελικών προϊόντων.

 

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice – GMP) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22716 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices.

Επιβεβαίωση Μελέτης HACCP

 

HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Πρόκειται για ένα σύστημα διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης και της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ως στόχο τον μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.

 

Βασιζόμενο στις απαιτήσεις του CODEX ALIMENTARIUS, εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν τον οποιονδήποτε χειρισμό τροφίμων και ποτών. Έτσι απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους που απασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση προς πώληση τροφίμων.

 

Στη χώρα μας η υποχρέωση για ανάπτυξη και εφαρμογή μελέτης HACCP, τέθηκε σε εφαρμογή με την Κ.Υ.Α 487/4.12.2000 (ΦΕΚ1219Β) που εκδόθηκε σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ.

 

Η NOVITAS είναι σε θέση να σας υποστηρίξει, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επιβεβαίωσης μελέτης HACCP στην επιχείρησης σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στο τηλέφωνο 210 2619728.